Gwarancja na usługę serwisową

 

Warunki gwarancji na usługi serwisowe wykonywane w serwisach sieci Bosch Car Service 

Czas trwania gwarancji:

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty wykonania usługi, lecz nie dłużej niż do chwili przekroczenia przebiegu 3 (słownie: trzech) tysięcy kilometrów od wykonania usługi (decydujące jest wcześniejsze zajście jednego z wymienionych zdarzeń).

Zakres ochrony gwarancyjnej:

 1. Niniejsze Warunki gwarancji dotyczą usług wykonywanych w sieci serwisów samochodowych Bosch Car Service / AutoCrew i obejmują wyłącznie uszkodzenia wynikające z następujących rodzajów usług:
  1. Czynności przeglądowe
  2. Usługi związane z wymianą podzespołów
  3. Usługi związane z produktami sezonowymi (np. opony letnie i zimowe)
 2. Uprawnienia z gwarancji przysługują właścicielom pojazdów, których pojazdy były serwisowane w zakresie określonym w pkt 2 powyżej, przy spełnieniu następujących warunków:
  1. Terminowe wykonywanie przeglądów okresowych w danym pojeździe– zgodnie ze specyfikacją producenta pojazdu;
  2. Dobór i montaż części i podzespołów w pojeździe w serwisie Bosch Car Service / AutoCrew;
  3. Złożenie reklamacji na usługę w serwisie który wykonał usługę lub w innym serwisie z sieci Bosch Car Service / AutoCrew, zgodnie z zasadami procedury „Gwarancja naprawy w sieci”.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienie do żądania wykonania ponownie usługi, a jeżeli wskutek nienależycie wykonanej usługi doszło do uszkodzenia podzespołu – do naprawy tego podzespołu. W szczególnych wypadkach serwis może podjąć decyzję o wydaniu nowego podzespołu zamiast naprawy.
 4. W przypadku reklamacji zasadnej Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do Serwisu, a w przypadku gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest weryfikacja wymienianego podzespołu w zakładzie badawczym producenta lub w innym zakładzie specjalistycznym – Serwis jest zobowiązany do wykonania naprawy nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uzyskania wyników weryfikacji.

Informacje dodatkowe:

 1. Gwarancja dotyczy usług serwisowych wykonywanych w serwisach zrzeszonych w sieci Bosch Car Service / AutoCrew na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

 

 

Pobierz plik